کتاب شاه بی شین که به دست محمدکاظم مزینانی نگاشته شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هشتاد و هشت به انتشار رسیده و در نشر سوره مهر چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد چهارصد و بیست صفحه است.تیغ جراحی شکم شاهانه تو را پاره کرده و از داخل آن مایع لزجی باقی می گذارد. چنگک آهنی لبه های زخم ایجاد شده را به کنار می کشد و سوراخی کبود داخل شکمت دهان باز می نماید. طحالت همانند یک زندانی از یاد رفته پناه به دیواره دیافراگمت برده است.دقیقا در زیر قفسه سینه بغل جداره شش ها است. انبوه گوشتی که به مدت شصت و یک سال وظیفه ی خود را درست انجام داده است. خون تو را از رگهای آئورت گرفته داخل هزاران مویرگ به چرخش درآورده است. ماده های سمی را تصفیه نموده و گلبول های قرمز برایت ساخته شده اند تا مواد زائد و خون از بین رفته را از مسیر ادرار و مدفوع دور بریزد و هر صدو بیست روز یک دفعه خونت را به طور کامل عوض نموده و در حال حاضر تبدیل گشته به زائده ای مزاحم. برای خرید کتاب شاه بی شین به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب شاه بی شین