کتاب زنهای وحشی آمازون که به دست منوچهر مطیعی نوشته شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هشتاد و سه به انتشار رسیده و در نشر دبیر چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد هفتصد و هفتاد و یک صفحه است. این کتاب یکی از بزرگترين شاهكارهای ادبيات می باشد که به اکثر زبانهای زنده جهان ترجمه و در هر زبان زیادتر از ده دفعه به انتشار رسیده و در آن روزهای نخست چاپ نایاب شده است و برای آنکه نگارنده مشاهدات خویش را در آن منعکس کرده در اصالت و درستی نوشته های آن نمی شود شک کرد . در ساحل رودخانه آمازون قبیله ای وجود داشت که همه ی مردم آن را زنان خیلی زیبا و دل ربا شکل می دهند. پیرامون آمازون را جنگلهای ترسناک و زیادی فرا گرفته و در این بخش جنگل زندگی می نمایند. تا حال حاضر هیچ جهانگردی معروف و هیچ ماجراجوی بی شجاعی قادر نبوده که به نواحی نفوذ آنها راه پیدا کند برای آنکه علاوه بر خطرات زیادی که در مسیر موجود است زنان آمازونی آن اندازه خطرناک می باشند که تصوّر نمی شود بیگانه ای را پیدا کنند و او را زنده ول نمایند که به خانه و شهر و سرزمین خود برگردند . برای خرید کتاب زنهای وحشی آمازون به لینک موجود مراجعه نمایید.

زنهای وحشی آمازون

دانلود کتاب زنهای وحشی آمازون