کتاب فندق شکن که به دست محمدرضا جعفری نگاشته و توسط نشر امیرکبیر به چاپ رسیده است.و در سال هزار و سیصد و پنجاه و چهار منتشر شده است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد سی و چهار صفحه است.اثرهای های طلایی نمنونه ی جمع آوری شده ای از کتابچه هایی کوچک می باشد که با زبانی خیلی ساده و رسا شده قصه های های معروف ادبیات کلاسیک غرب را واسه ی کودکان تعریف می نماید . این اثرها در طی سال های دهه ی هزار و سیصد و چهل و پنجاه منتشر گشته است . قیمت ارزان نوشته های طلایی و آوازه و شهرت اثرهایی که معرفی شده اند این قصه ها را در بین کودکان بسیار محبوب شده است. واسه ی خیلی از این کودکان مطالعه کردن کتاب های طلایی نخستین تماس با ادبیات دنیا است.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب فندق شکن تماس بگیرید.

فندق شکن

دانلود کتاب فندق شکن