کتاب سفرهای مارکوپولو که به دست صفیه تقی خانی نوشته شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و شصت و سه به انتشار رسیده و در نشر ارغوان چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد چهل و دو صفحه است.مارکوپولو یکی از تاجران و جهانگردهای ایتالیایی بوده است که سفرنامه وی او را به آوازه و معروفیت رسانده است. مارکوپولو به شرق دور و چین مسافرت نمود. او در مسیر برگشت به خانه یک سال را همچنان داخل ایران گذراند .مارکوپولو در سال هزار و دویست و پنجاه و چهار میلادی داخل ونیز ایتالیا و در یک خانواده اصیل و تاجر به دنیا آمده است. پدر وی مرد نیکولو و عموی او مافئو هنگامی که او تنها شش سال داشت ونیز را برای سفر به پکن در چین ترک نمودند. در آن دوران جاده ای موسوم به جاده ابریشم وجود داشت. دلیل این که این جاده جاده ابریشم اسم داده شده این بود که پارچه ابریشمی که صادرات عمده چین بود از این مسیر انتقال داده شد.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب سفرهای مارکوپولو تماس بگیرید.

سفرهای مارکوپولو

دانلود کتاب سفرهای مارکوپولو