حاج مم جعفر در پاریس

  اثر جعفر شهری

 متاسفانه این کتاب که یکی از شاهکارهای جعفر شهری است فقط یک بار در سال سی و سه توسط انتشارات صفی علیشاه منتشر شده این کتاب دارای طنزی زیبا و قصه ای روان داشته و نویسنده فراتر از ایران و به سفر و اتفاقات خارج از ایران در ان دوره پرداخته شما می توانید برای خرید کتاب حاج مم جعفر در پاریس روی عکس زیر کلیک نمایید برای دانلود تعداد  دویست و شص و شش صفحه

 

حاج مم جعفر در پاریس.

 

دانلود کتاب حاج مم جعفر در پاریس