کتاب از چیزهای دیگر که به دست عبدالحسین زرین کوب نگاشته شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هفتاد و نه به انتشار رسیده و در نشر سخن چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد سیصد و چهل و یک صفحه است. اثر جالب از چیزهای دیگر نمونه ی جمع آوری شده از انتقادات و نوشته ها و نمایشواره ها نگاشته شده از استاد عبدالحسین زرین کوب می باشد. استاد در مقدمه خویش نوشته که از چیزهای دیگر هم به هیچ وجه از چیزهای دیگر نیست. همانند چیزهای دیگر می باشد و ارتباط داشته به تمام چیزها. به غیر از این هم چه انتظاری می شود داشت. هر فردی تنها از چیزهایی صحبت می کند که دریافت او آن را می طلبد . نمونه ی جمع شده ی فوق هم اکنون از این چیزها چون همه چیز و از هیچ چیز است. با اینهمه چیزهایی نیز در آن می باشد که در مقابل آنچه در مجموعه های دیگر جمع آمده است. برای خرید کتاب از چیزهای دیگر به لینک موجود مراجعه نمایید.

از چیزهای دیگر

 

دانلود کتاب از چیزهای دیگر