کتاب کیمیاگران اثر حمزه سردادور یک رمان مهیج و جنجالی است.پیرامون دو قطب بزرگ زندگی ثروت و عشق..جدال بین این دو و قصه ای افسانه ای و مهیج وتاریخی که مخاطب را تا پایان کتاب مشتاق می کشاند.

در مسیر داستان شاهد این هستیم که زمانی کهمهر صدیقه را برابرمال دنیا واگذار نمود هیچکاه باور نمیکرد که تا این حد به او عشق می ورزد.جز انکه سری در ان بود که ان بانوی گمنام به اجبار پول ناچارش کرد که از عشقشبه صدیقه بگدرد.براستی صدیقه ارث بزرگی به او رسیده بود که افرادی می خواستند ان دارایی را تصاحب کنند.احمد اقا بدلیل که صدیقه چندباری غیر مستقیم از ارث بزرگ پدریش گفته بود که اگر به ان دارایی برسد  بسیار ثروتمند و متمول میشود. احتمال داشت شخصی از خاندان ان زن دنبال صدیقه بود و ان دختر صادق و عاشق پیشه به قولی که با احمد بسته بود به ایشان محلی نمیداد.از اینرو بود که احمد را توسط پول اورا مجبور به ترک و جدایی از صدیقه نمودند.همانطور که مشخص شد این رمان تاریخی ماجرای عاشقانه دارد وقصه عشق احمد به صدیقه و ماجرای اسرا امیز رسیدن و جدایی انها و رازهای پنهان این جدایی و جنگیدن برای پس گرفتن معشوق روایت شیرین و متن شیوا این رمان بسیار خواندنی می نماید.