کتاب آدمک چوبی شامل پنجاه و دو صفحه می باشد.این اثر به دست کارلو کولودی نوشته شده است.کتاب های طلایی نمونه جمع شده ای از کتابچه هایی کوچک که با زبانی خیلی ساده نوشته شده است. داستان های معروف ادبیات کلاسیک غرب را واسه ی کودکان گفته است. این اثرها به دست انتشارات امیر کبیر در مسیر سال های دهه ی هزار و سیصد و چهل و هزار و سیصد و پنجاه منتشر شده است. واسه ی خیلی از این بچه ها مطالعه کردن و خواندن کتاب های طلایی نخستین تماس با ادبیات دنیا بوده است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب آدمک چوبی تماس بگیرید

 

دانلود کتاب آدمک چوبی