کتاب تحلیل ارزش های سنتی و مدرن که توسط تقی آزادارمکی و امیر ملکی نوشته شده است.که دارای بیست و پنج صفحه می باشد. در حل کردن ارتباطات میان سنت و مدرنیته با پایه های نیاز و اهمیت های سنتی و مدرن بعضی از دانشمندان بر این اعتقادنند که در رویدادها و اتفاقات و انجام و اجرای مدرنیته برخی از عنصرهای سنتی ساختار فرهنگی اجتماع از بین رفته و گسسته خواهد شد . با دقت بر آنکه اجتماع ما آهنگ پیشرفت و انقلاب را با سرعتی بسیار زیاد در پیش گرفته است.جواب دادن به این سوالات اضطراری به نظر و دیدمتن خواهد رساند که در حال اوضاع عنصرهای سنتی نظام فرهنگی داخل اجتماع ایران چطور می باشد. تحقیقات موجود با اتخاذ پیدا نمودن راه و روش مقابله و بکار بردن داده های شامل از موج چهارم طرح تحقیقات اهمیت دنیا افزون بر خواندن خانواده گرایی و دینداری به موجب عناصر سنتی .نظام فرهنگی اجتماع ایران هم اکنون به تشبیه آن با سه دسته از کشورهای دنیا پرداخته و نتیجه پژوهش ها بیانگر این امر است.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب تحلیل ارزش های سنتی و مدرن تماس بگیرید.

دانلود کتاب تحلیل ارزش های سنتی و مدرن