کتاب گروه محکومین که به دست فرانتس کافکا نوشته و به دست صادق هدایت ترجمه شده است. خیلی از اشخاص صاحب نظر تبلش نموده اند با انالیز کردن اثرهای کافکا در حول کتابهای ادبی از جمله مدرنیسم معانی پر مفهومتر از آنها کشف کنند. افسردگی و نا امید بودن حاکم بر حال کتابها و نوشته های کافکا نمادی از اگزیستانسیالیسم به شمار می رود.بعضی دیگر به تمسخر کردن بوروکراسی در داستانهایی همانند گروه محکومین و محاکمه و قصر را نمایان کننده از دوستداری به مارکسیسم دانسته اند و با این حال که بعضی دیگر سبب مخالفتهای کافکا با بوروکراسی را آنارشیسم ذکر نموده است.كافكا در این اثر سرگذشت محکوم بودن انسانها را به طور شگفت آوری در قالب قصه گفته است. سرزمینی كه نماد جهان است. انسان با همه ی کوشش هایی كه در مسیر زندگی‌اش می نمایند سرانجام چاره و فراری از مرگ نداشته است. محكومین این سرزمین آدمها می باشند كه در آخر می بایست بر بستر مرگ خوابیده و بدون آن كه دانسته باشند جرمشان چه چیزی است تن به مرگ دهند . محكومیت این جا هیچ وقت از نوع مرگ خود خبر نداشته و فقط در آخرین لحظات زندگیشان به جرم خود و بر مرگ خود واقف می گردند. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب گروه محکومین تماس بگیرید.

دانلود کتاب گروه محکومین