کتاب تاریخ فلسفه که توسط ویل دورانت نوشته و به دست عباس زریاب خوئی ترجمه شده است.که دارای چهارصد و نود و چهار صفحه می باشد.به صورت کاملا درست و مشخص از فلسفه به پنج قسم بحث می گردد که از جمله منطق و علم الجمال و اخلاق و سیاست و علم ماوراء الطبیعه است.منطق خواندن در شیوه ی مطلوب غایی تفکر کردن و صحبت می باشد که دیدن و درون بینی قیاس و استقراء فرض و تجربه تحلیل و ترکیب صور فعالیت انسانی می باشند که منطق خواسته است آن را تهیه و تنظیم نماید. این موضوع واسه ی اکثر ما خشک و بی‌حاصل بوده اما با تمام این ها پیشرفت‌هایی که در شیوه ی تفکر و مباحثات نصیب مردم گشته است از حادثه های مهم تاریخ فلسفه به حساب می آید.اخلاق خواندن در رفتار کمال مطلوب بوده و علم خیر و شر و علم حکمت عملی و به گفته های سقراط علم اعلی است.داخل فلسفه لذتی موجود است که حتی در سراب بیابان‌های علم ماوراء الطبیعه دارای جذب و کشش است. هر متون علمی با این مفهوم است که تا وقتی ضروریات قاطع زندگی مادی او را از رتبه ی بلند تفکر به سرزمین پست مبارزه اقتصادی فرود نیاورده میفهمد و درک می شود . به گفته ی افلاطون فلسفه آن لذت گرامی و گران‌بها است. برای خرید کتاب تاریخ فلسفه به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب تاریخ فلسفه