کتاب دانش رهایی و ارزش های انسانی که توسط موریس کونفورت نوشته و کیومرث پریانی ترجمه کرده است.که دارای پنجاه و پنج صفحه می باشد. نوشته دانش رهایی و ارزش‌های انسانی با مقداری تغییر دادن در انتشار درمورد سه فصل از اثر دیگری تحت عنوان مارکسیسم و فلسفه زبان‌شناسی می باشد که اولین دفعه در سال هزار و نهصد و شصت و پنج به انتشار رسید. مراجع کننده هایی را کهک در واقعیت به نظر فلاسفه زبان‌شناسی به عمل آمده از آن حذف کرده و واسه ی آنکه بشود این مقاله را به گونه ای به شکل مستقل درآورد متونی چند به آن اضافه شده و ترتیب بعضی از متن های مهم و اساسی آن را همچنان تغییر داده‌ایم. آدمها از شیوه ی تولید اجتماعی وسایل مادی زندگی خویش از همه ی اشکال دیگر زندگی متمایز می نمایند. شرط پیشین طبیعی این فراگرد و پیشرفت دست‌ها و اندیشه و ذهن آدمها بود که منتهی به این شد که انسان‌ها از طریق کاربرد و استفاده اجتماعی ابزارها و گفتار خود را از باقی طبیعت جدا سازند.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب دانش رهایی و ارزش های انسانی تماس بگیرید.

دانلود کتاب دانش رهایی و ارزش های انسانی