کتاب این جهان سرشار از شگفتی ها که توسط ولادیمیر اسپیریدونوویچ نوشته و به دست محمد باقری ترجمه شده است.که دارای صد و شصت و یک صفحه می باشد.اسم مهم و اساسی این نوشته این جهان سرشار از شگفتی‌ها ولی قابل شناخت می باشد. نگارنده ی این اثر از اندیشمندان فلسفه و سردبیر مجله علوم فلسفی بوده است. او در حل نمودن بعضی از مساله های ماتریالیسم دیالکتیک و فلسفه علوم نقش بسیار مهمی داشته و رساله‌ها و مقالات علمی گوناگونی نوشته است. او داخل این نوشته نمایلن کرده که پیشرفت علوم موجب انعکاس هرچه عمیقتر تنوع بی‌پایان دنیای مادی در قانونها و مقولات علمی می شود.فصل‌های این اثر اول به طور مقاله‌های جداگانه در ماهنامه علمی و فرهنگی هدهد چاپ شده و آنکه که به طور یک کتاب به انتشار رسیده است. تلاش شده تا مشکلات موجود در آن حتی‌المقدور برطرف شود.مطالب مهم و اساسی به دست جان بوشنل و کریستین بوشنل ترجمه گشته است و ترجمه فوق از روی متن انگلیسی انجام گرفته است. برای خرید کتاب این جهان سرشار از شگفتی ها به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب این جهان سرشار از شگفتی ها