کتاب قدرت در درون ماست که توسط لوئیس ال هی نوشته شده است.که دارای دویست و شصت و هشت صفحه می باشد. این نوشته شاید قادر باشد که زمینه ای مقدماتی در آشنا ساختن با بهداشت روانی به حساب می آید . ولی بهداشت روانی چه چیزی می باشد و بهداشت روانی به معنی تأمین و حفظ کردن سلامتی روانی شخص و جامعه به شیوه ای که فرد توانسته باشد فعالیت های روزمره خویش را به درستی انجام می دهد و با افراد خانواده و محیط خویش رابطه ی مناسب برقرار نماید و شامل رفتاری به هنجار باشد. به عبارت تخصصی تر بهداشت روانی عبارتی می باشد که از نمونه های جمع شده از عواملی که در پیشگیری از تشکیل و یا پیشرفت روند وخامت اختلالات شناختی و حسی و رفتاری در آدمی نقش تاثیرگذاری دارند .آدمها همان موجودی می باشند که میلیاردها رمز و راز وجودشان از شروع تاریخ تا حال حاضر فکر اندیشمندان و عالمان را به خود مشغول ساخته و خواهد داشت. متفکران و اندیشمندان در این سالیان طولانی هر یک به نوبه خویش متوجه ی گوشه ای از عجایب این آفریده شده ی پیچیده و شگفت انگیز شده اند ولی این نظرات مختلف هر یک به فراخور موضوع خود و علم مطرح کننده اش نکته های مثبت و منفی بخصوصی دارند. برای خرید کتاب قدرت در درون ماست به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب قدرت در درون ماست