کتاب آفرینش انسان و ماتریالیسم که توسط آیت الله نکونام نوشته شده است.که دارای شصت و یک صفحه می باشد.اثر فوق با تحقیق و پژوهش دیدگاه ماتریالیسم همان مادیگرایان به آدمی به انتقاد کردن و تحقیقات فلسفی آن پرداخته است. هم اکنون بحث از شروع آفرینش آدمی موضوعی می باشد که اندیشه ی کاوشگران را به خویش مشغول نموده و در آن بین نظریات داروین از شهرت برخوردار گردیده است که این نوشته به تحلیلات علمی و فلسفی آن خواهد پرداخت .آدمی هم اکنون در کوشش می باشد که تا خود را هر اندازه زیادتر بشناسد و به شناختی واضح تر از برون و درون و زاویه های پنهان جسم و روح خویش دست پیدا کند . تأملات فلسفی و کوشش های تجربی در این خصوص خیلی زیاد بوده است و نمونه جع شده و مطالعه بر چیستی آدم موجب پیدایش نظریات گوناگون و مکتب های زیادی شده است که در دوره ی ما رویکردی مادی گرایانه به انسان قبل از پیش خود را نمایانده است. برای خرید کتاب آفرینش انسان و ماتریالیسم به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب آفرینش انسان و ماتریالیسم