کتاب سیر اندیشه که توسط آیت الله محمدرضا نکونام نوشته شده است.که دارای سیصد صفحه می باشد. ایده آلیسم و پوزیتیویسم منطقی تا تبیین توحید و مراتب آن و شناخت رهبری و انتقاد دموکراسی تشکیل شده و خصوصیات حاکم و حکومت اسلامی و زمانه های پنج گانه آن و منبع های استنباط و حجیت آن و تبیین فلسفه تقلید و مباحث های کامل معاد و بعضی از تفکراتی می باشد که در راه خواندن این اثر به دست خواهد آمد.وقتی که انسانها جهانی پرتلاطم مادی را کنار گذاشته و یا به شیوه ای از آن جدا می گردند و بر تمام مظاهر زیبای جهان پرده را به فراموشی می سپارند به درون خویش رفته و با خویش فکر می کنند و اندیشه هایی فراوان و مختلف او را مشغول می سازد.برخی اوقت حیرت و تردید و شک و دریایی طوفانی از توهمات و فکر و خیال های رنگارنگ انسان را فرا گرفته و برخی زمانها هم اندیشه و فکر و رجوع به عقل و خرد و این هاتف غیبی و سروش ربانی او را به سمت واقعیت هدایت می کند . سیر اندیشه مسیر تفکرات انسان را از کوشش واسه ی پیدا کردن حقیقت و رها شدن از سفسطه تا قرجام او را به تصویر نوشته می کشاند.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب سیر اندیشه تماس بگیرید.

دانلود کتاب سیر اندیشه