کتاب ابعاد انسانی که توسط دکتر محمود بهزاد نوشته شده است.که دارای هفتاد و هفت صفحه می باشد.محمود بهزاد در اثر ابعاد انسانی نوع آدمی به بعضی از خصوصیات اساسی انسان اشاره داشته است. در این نوشته چهار خصوصیات مهم ذهن آدمی یعنی خودآگاهی و اندیشه نمادی و اندیشه انتزاعی و آینده نگری شرح داده است. در صفحه شصت و دو این اثر ذکر شده که ولی آدمی چند حس سوپر سوماتیک همچنان دارد که با آنها چیزهایی را ادراک می نماید که هرچند در دنیای مادی حس می شوند اما ماهیت غیرمادی داشته اند. این چندین حس عبارت از احساس کنجکاوی و حس اخلاقی و زیبایی و حس دینی می باشد.در قسمت دیگری از این اثر گفته شده که از سه رکن ایمنی جامع بشری یعنی سنت و دین و قوانین تنها دین راستین می باشد که چارچوب ایمنی مطمئنی واسه ی انسانها ایجاد ساخته است. زیرا آدمی قادر است از طریق عبادت میان خویش و پروردگار ارتباطی ناگسستنی برقرار کند. یکی تصفیه دین از خرافات آلوده ساز و دیگری شناساندن بزرگی دنیا و آفریننده ی بزرگ آن است. برای خرید کتاب ابعاد انسانی به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب ابعاد انسانی