کتاب مارکس و مارکسیسم که به دست چارلز رایت میلز نگاشته و توسط محمد رفیعی مهرآبادی ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هفتاد و نه به انتشار رسیده و در نشر خجسته چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد دویست و شصت و دو صفحه است. مارکسیسم یک نظریه اجتماعی و یک جهان بینی و یک ایدئولوژی و یک مکتب فلسفی می باشد.مارکس و مارکسیسم در حقیقت قسمت اول اثر پر حجم مارکسیست ها نوشته ی مشهور چارلز رایت میلز می باشد که واسه ی آغاز مجموعه اثرات آرا و اعتقادات سیاسی انتخاب شده است. این گزینش به چند دلیل انجام گرفته است.به طور تقریبی همه ی بعدها و تفکرات مارکس را در خصوص فلسفی و سیاسی و علوم اجتماعی و اقتصاد با تاکید ویژه بر اجتماع شناسی مارکسی شامل می شود. اندیشه های مارکس را به طور خیلی دقیقی بیان نموده و تحلیل کرده است.نقطه های قوت و ضعف مارکس را با دقت به شرایط کنونی دنیا را پژوهش و مورد تحقیق قرار داده است.برای خرید کتاب مارکس و مارکسیسم به لینک موجود مراجعه نمایید.

مارکس و مارکسیسم

دانلود کتاب مارکس و مارکسیسم