کتاب کامو قدم اول که به دست دیوید زین میرویتز نگاشته و توسط روزبه معادی ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هفتاد و هشت به انتشار رسیده و در نشر شیرازه چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد صد و هفتاد و شش صفحه است. آلبرکامو را می شود یکی از بزرگترین داستان نگاران قرن بیستم شمرد .فردی که به همراه ژان پل سارتر در دوره ای زمانی سمبل جریان روشنفکری شده بود. آلبر کامو جایزه نوبل ادبیات را برنده شده و یکی از استثنایی‌ترین اندیشمندان فرانسه به حساب می آید. اساسی ترین دلیل این امور همچنان استقلال اندیشه‌ای بود که او همواره کوشش زیادی در حفظ آن کرد. او نه حاضر بود برچسب اگزیستانسیالیسم را پذیرا باشد و نه آماده بود که مواضعش را در قبال استقلال الجزایر به سبب مخالفت های بسیار دوستان چپ گرایش که به موجب این مواضع او را از جمع خویش طرد نمودند تغییر دهد. راه زندگی و تفکرات کامو که در اثر فوق از طریق بازبینی اساسی ترین رمان‌هایش ترسیم شده‌ است گام نخستی است در شناخت نگارنده ای که علیرغم همه ی مصائب فردی و اجتماعیش که در زندگی متحمل شد.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب کامو قدم اول تماس بگیرید.

کامو قدم اول

دانلود کتاب کامو قدم اول