کتاب تاریخ سیر فلسفه در اروپا که به دست علی اصغر حلبی نگاشته شده است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد پانصد و نود و پنج صفحه می باشد.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هشتاد و سه به انتشار رسیده و در نشر قطره چاپ گشته است. کتاب تاریخ سیر فلسفه در اروپا به طور اساسی واسه ی دانشجويان فلسفه و آن دسته از مطالعه کنندگان فراهم آمده است كه خواهان این هستند بی توقف و صرف وقت بسیار و زمان و مكان سرنوشت و خلاصه تفکرات فيلسوفي از فيلسوفان را بيابند و مطالعه کنند .ولی فلسفه چيست .فلسفه دوست داشتن دانش و علم است و فيلسوف علاقه مند دانایی و خردورزي. ولی هر فردی كه چيزي را دوست داشته به این معني نبوده كه مطلوب خود را بدست آورده و او را در بغل گرفته و نه بلكه بدين مفهوم است كه سراغ چيزي كه دوست دارد خواهد رفت و بسا كه هیچ وقت به مطلوب خویش نمي رسد اما او البته سست نخواهد شد و مسیر اندیشه و فلسفيدن خویش را ادامه مي دهد. برای خرید کتاب تاریخ سیر فلسفه در اروپا به لینک موجود مراجعه نمایید.

تاریخ سیر فلسفه در اروپا

دانلود کتاب تاریخ سیر فلسفه در اروپا