کتاب نظریه بیگانگی مارکس نوشته ایشتوان مساروش می باشد و توسط حسن شمس آوری و کاظم فیروزمند ترجمه گشته است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هشتاد به چاپ رسیده و در انتشارات مرکز چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد چهارصد و هفتاد و هشت صفحه است.معنی بیگانگی یا از خویش بیگانگی آدمی در وجوه متفاوت آن بیگانگی از خویش و بیگانگی از طبیعت و بیگانگی از انسان‌ها از معانی كانونی نظریات كارل ماركس دانشمند و اقتصاددان و جامعه‌شناس و فیلسوف آلمانی می باشد كه همچنان در تفکرات سیاسی و فلسفی قبل از او همچنان سابقه قابل توجهی داشته است. بدنه مهم و اساسی و نظرات ماركس در اینباره در دست نوشته‌های اقتصادی و فلسفی آمده است و اثر فوق با تاكید بر آن اثر البته در چارچوب كلیت نوشته های ماركس به تحقیق و تحلیل و معرفی این دیدگاه‌ها پرداخته است. اثر فوق در سه قسمت اصلی سامان پیدا کرده اند است. برای خرید کتاب نظریه بیگانگی مارکس به لینک موجود مراجعه نمایید.

نظریه بیگانگی مارکس

دانلود کتاب نظریه بیگانگی مارکس