کتاب مارکس و سیاست مدرن نوشته بابک احمدی می باشد.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هشتاد و پنج به چاپ رسیده و در انتشارات مرکز چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد هشتصد و بیست و هشت صفحه است.موضوع این اثر جایگاه نظریه انتقادی كارل ماركس در سخن سیاسی مدرن بوده كه در طول دو قسمت سامان پیدا کرده است.نویسنده بر این اعتقاد بوده كه ماركس نظریه‌ای اجتماعی و انتقادی بنا نهاد كه هم اکنون هم واسه ی اندیشمندان و فلاسفه علوم اجتماعی مطرح و بسیار اساسی است و از جنبه‌هایی فعالیت دارد. او نه تنها بر پیروان راست كیش خویش یعنی اندیشگرانی همانند لوكاچ و كارل كرش و آنتونیو گرامشی و لویی آلتوسر و لوچوكولتی و همچنان بر بسیاری از سیاست‌ مداران و انقلابی‌ها و بل بر بعضی از افراد مشهور فلسفه و علوم انسانی سده بیستم كه به گرایش‌های مختلف فكری تعلق داشته‌اند اثر گذاشته است. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب مارکس و سیاست مدرن تماس بگیرید.

مارکس و سیاست مدرن

دانلود کتاب مارکس و سیاست مدرن