کتاب اندیشه های میرزا فتحعلی آخوندزاده این کتاب چهارمین رساله پیرامون تاریخ اندیشه های اجتماعی و سیاسی جدید ایران تا عصر نهضت ملی مشروطیت است که توسط فریدون آدمیت نوشته شده است
قبلتر کتاب فکر آزادی و مقدمه نهضت مشروطیت  را این پژوهشگر کار نموده و به چاپ رسانید

و سپس کتاب ارزنده اندیشه های طالبوف تبریزی  را فریدون آدمیت نوشته و در اخر کتاب اندیشه های میرزا آقاخان کرمانی را  توسط انتشارات پیام به چاپ رسانید


  درباره این شخص عالم یعنی  میرزا فتحعلی آخوندزاده که از پیشتازان فرهنگی ایران است و صاحب ایده تفکر علمی انتقادی میباشد.

باید گفت او در زمینه داستان نویسی و حتی نمایشنامه نویسی نیز آوانگارد بوده و در واقع اندیشه ساز ملی گرایی ایرانی است و به سیاست و حتی دین نقد می کند و باور دارد دین از سیاست جدا باید باشد و مبارز دولتهای استبدادی و حکمرانی های دیکتاتوری و فردی میباشد و طرفدار مشروطه و فیلسوفی است مادی با درک افکاری منظم

.

..

 

 

 دانلود کتاب اندیشه های میرزا فتحعلی آخوندزاده