کتاب نور جهان اثر کریستین بوبن یکی از کتب ارزنده ایست که اگر شروع به خواندنش نمایید در کمتر از یکروز تمام کرده و پس از مدت کوتاه تاثیر بسزایی این کتاب را بر روح و جسم خود احساس خواهید نمود.کتاب نورجهان که پس از چاپش بسیار مورتوجه قرار گرفت در ایران نیز به سعی و زحمت پیروز سیار بفارسی ترجمه گردید و کتاب حاضر در برگیرنده دیالوگهای دراز مدت میان نویسنده و شاعر بزرگ و نامدار جهان لیدی داتاس فرانسوی که از مشاهیر بزرگ و به نام کشورش و جهان است.و در این مباحثه  ما با محتوای تحولات و تغییرات روحی پرداخته و به تامل ان دعوت می نماید.و در این گفتگو  پیرامون نویسندگان و اهل قلمان و شاعرانی که ایشان علاقه داشته سخن گفته شده و در حین تمجید و تعریف از نویسنده و اثاری از برخی اثار و برخی نویسندگان نقد می نمایدو از عناصر کامل کننده افکار و عقاید خود صادقانه سخن می گوید.و همین سادگی و شیوایی زبان و پر مغز بودن اندیشه و عقاید برای ما چون یک راهنما در نگرش به جهان و زندگیست.بسان گفتگو با یک فرزانه یا عالمی که ما را از جهان درون و برونی که تجربه داشته اشنا و رهنما میشود.

دانلود کتاب نور جهان اثر کریستین بوبن