در کتاب متفکرین بزرگ هند اثر آلبرت شوایتزر ما  با اندیشه های بزرگ و بزرگان اندیشه کشور هندوستان آشنا میشویم .نویسنده این کتاب نتیجه سالها تحقیقش راجع به فلسفه بوده و در همین زمینه نیز دکترا داشته.در این اثر به معرفی و شرح حال متفکران برجسته هند می پردازد.ایشان که برنده صلح نوبل است.ایشان را بزرگترین ادم قرن 20 معرفی گشت.آلبرت شوایتزر در کتاب متفکرین بزرگ هند به معرفی این فیلسوفها و متفکرین و نظر شخصیش راجع به اندیشه های سیاسی انسانی و فلسفی آنان پرداخته است. و همانطور که در مقدمه کتابش می گوید هدفش معرفی افکار و اندیشه های بزرگی است که در هند توسط متفکرین برجسته شان خلق و می بایست به اروپایان وغربیان معرفی کند.که پس از نشر بسیار مورد توجه قرار گرفت و در ایران نیز در سال هزار سیصد چهل هشت توسط علی اکبر بامداد بفارسی ترجمه و انتشارات کتابفروشی دهخدا ان را چاپ نمود.

دانلود کتاب متفکرین بزرگ هند