معرفی کتاب سنت روشنفکری در غرب از لئوناردو تا هگل اثر جیکوب برونوفسکی

کتاب نامبرده به نقد و کن کاش راجع به  تکامل اندیشه از عصر  نوزایی تا شروع قرن 19 نموده است. و ساختار مطالب و دلایلی شرح کتاب از چند دیدگاه با دیگر کتب قبلی در این راستا که پیرامون تاریخ فکر و اندیشه بوده است متفاوت است.

از  بخش نخست کتاب مارا با 3 دیدگاه اصلی روبرو می نماید و به اختلافات اساسی و اصولی می پردازد.کتاب سنت روشنفکری در غرب در جان کلام تاریخ فکر به وسیعترین تعریف میباشد.

و اهمیت کتاب در این است که به یک طبقه خاص فکری و اندیشه نمی پردازد و تمامی  اندیشه ها را در هر محدوده ای از فلسفه تا علوم و سیاست بررسی قرار میدهد

.و از شاخصه های اصلی کتاب اتکایش بر کنش های متقابل فکرهاست ئر زمینه های مختلف اندیشه و تاکید بر تاثیر دسته ای از نواوری های اجتماعی و دستاوردهای فنی که همراه با اندیشه های نو هستند

 

و در اخر براساس دیدگاه نویسندگان  مسیر صحیح باز نمودن هر اندیشه.ارائه آن با سخن همان شخص است که ان اندیشه در ایشان ایجاد شده.پس همواره اندیشه هارا بدین شکلی گه باز نموده اند که شخص یا اشخاص به ان باور داشتند

.