دانلود کتاب تاریخ بی خردی اثر باربارا تاکمن:
کتاب تاریخ بی خردی از تروا تا ویتنام یا سیر نابخردی، اثر گزارشگر و تاریخ نگار آمریکایی، باربارا تاکمن است. این کتاب با بررسی بعضی رویداد های مهم تاریخی، به بی خردی های حاکمان و فرمانروایان در مواجهه با رویداد های مختلف می پردازد.
نویسنده سعی در بیان آن دارد که پیشرفت بشر در هر زمینه ای مسبب پیشرفت او در سیاست نبوده و با ارائه مثال ها و انواع گوناگونی از این موقعیت ها در تاریخ نشان می دهد حاکمان با قرار گرفتن در شرایط گوناگون تصمیم هایی اتخاذ می کنند که از نابخردی است و پیروزی و سعادت آن ها را تهدید می کند.
تاریخ همواره محلی برای تامل آیندگان و کسب تجربه از سرگذشت پیشینیان است و کتاب تاریخ بی خردی از این جهت برای آن دسته از افرادی که علاقه ای به تاریخ خواندن ندارند، بسیار مناسب است، چرا که بخشی از چند رویداد مهم تاریخی را تحت بازبینی قرار می دهد و خواننده را بجای خواندن تک تک آنها با درونمایه و عصاره و جان کلام از درس ها و پند های این رویداد ها آشنا می کند. این کتاب با بررسی رویداد های گذشته و با بازنگری تصمیمات حکمرانان، سعی در آن دارد که نشان دهد نحوه تصمیم گیری های اشتباه آن ها و عدم بررسی همه جوانب و نبود پیش بینی های لازم در تصمیمی کوچک، چگونه در سرنوشت آن ها تاثیر می گذارد و آن ها را به فلاکت می کشاند.
کتاب تاریخ بی خردی، با نویسنده ای که سال ها ریاست انجمن مورخان آمریکا را به عهده داشته، به گرد آوری وقایعی پرداخته که ویژگی بارز آن ها پرداختن و پیروی کردن حاکمان از سیاست هایی است که با منافع خود مغایرت دارند و خواننده را به این نتیجه می رسانند که بی خردی چنان رایج است که هر قهرمان و یا سیاستمداری ممکن است آلوده به آن شود و خود را به اعماق چاه های نابودی بکشاند.


نویسنده ابتدا در فصل ابتدایی کتاب، در آغاز خرد را، داوری بر پایه تجربه و عقل سلیم و اطلاعات موجود تعریف می کند و سپس تاریخی را آشکار می کند که انسان ناخودآگاه با منافع خویش به ستیز برمی خیزد.
بریده ای از متن:
سیاست نابخردانه واجد سه شرط است: اول آنکه نه تنها از دید حال به گذشته بلکه در زمان خود ناقض غرض انگاشته شده باشد. این مهم است، چون هر سیاستی بر حسب آداب و رسوم زمان خود اتخاذ می‌شود. چه خوش گفته است آن مورخ انگلیسی که :« هبچ چیز نامنصفانه‌تر از این نیست که دربارهٔ گذشتگان با اندیشه‌های کنونی داوری کنیم. دربارهٔ اخلاق هرآنچه گفته شود، خردمندیِ سیاسی قطعاً سیار و تغییر پذیر است.» برای احتراز از داوری بر مبنای ارزش‌های امروزین، باید طرز فکر آن زمان را دریابیم و فقط در وقایعی تحقیق کنیم که زیان‌باریِ آن‌ها به حال منافع و مصالح مردم بر معاصران آشکار بوده است. دوم اینکه می‌باید راه دیگری سوای آن که پیموده شده وجود می‌داشته است. شرط سوم این است که برای رهایی از مشکل شخصیت، سیاست مورد بحث باید متعلق به گروه باشد نه یک فرد حکم‌ران، و از طول عمر سیاسی یک نفر تجاوز کند. سو ٕ حکومت یک پادشاه یا یک جبار آنقدر رایج و فراوان است و آنقدر جنبهٔ شخصی دارد که شایان پژوهش عمومی نیست. حکومت جمعی، یا توالی فرمانروایان در یک مقام، مثلاً مورد پاپ‌های رنسانس،مسئلهٔ های مهم‌تری را پیش می‌آورد.

 

دانلود کتاب تاریخ بی خردی اثر باربارا تاکمن