دانلود کتاب بیداری بودای درون اثر سوریا داس

حتما مجسمه های بزرگ و کوچکی را در معبدهای بودایی بچشم دیده اید که ایشان چهار زانو نشسته. که بسیاری چون مجسمه می نشیند.

چهار زانو که عده ای می پندارند بت پرستی اتفاق افتاده درحالی که ایشان روبروی مجسمه نشسته تا به روش بودا مذتیشن کنند.

کتاب بیداری بودای درون نخست معرفی درست از شخص بودا و اندیشه و افکارش و سپس هدف ایشان و اندیشه و نوع مدتیشن و مراقبه های ایشان است.

سوریا داس در این کتاب هدفمند به بیدار نمودن بودای درون می پردازد.کتاب بیداری بودای درون به بسیاری از زبانها ترجمه و طرفداران بسیاری را جذب نموده.

در این نیز در سال هزار سیصد و هفتاد و نه توسط نشر مرداد و با برگردان دو مترجم عالم به اسمی ملیحه کرباسیان و فتانه ترکاشوند بفارسی ترجمه و چاپ گردید.

 

 

 دانلود کتاب بیداری بودای درون اثر سوریا داس