کتاب ترجمه فن سماع طبیعی اثر ابوعلی سینا

کتاب ترجمه فن سماع طبیعی دربرگیرنده بیش از 40 فصل مطلب نوشته ابوعلی سیناست که در 4 مقاله کلی گردآوری نموده است. کتاب ترجمه فن سماع نخست بار بصورت چاپ توسط انتشارات مجلس در سال هزار و سیصد شانزده در شصت و هشتاد و چهار صفحه با ترجمه بسیار خوب محمدعلی فروغی بچاپ و نشر رسیده است و پس از انها دهها بار توسط ناشر نامبرده و نشارین دیگر بازچاپ شده است.

نخست به مقاله اول می پردازم که پانزده بخش یا فصل میباشد و راجع به مبادی طبیعات است.و در مقاله بعدی یعنی دومین که در سیزده فصل میباشد در حرکت و آنچه با اوست را در بر میگیرد.

در مقاله سوم که دارای چهارده فصل می باشد در اموری که عارض طبیعت است و در اخر یعنی مقاله چهارم که مشتمل بر پانزده فصل از ابوعلی سینا میباشد مناسبات بعضی با بعضی و در عوارض این امور طبیعی و اموری که به مناسبات آنها تعلق دارد.برای خرید کتاب ترجمه فن سماع طبیعی نسخه چاپ اول اینجا کلیک نمایید و برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

دانلود کتاب ترجمه فن سماع طبیعی