دانلود کتاب دجال اثر فریدریش نیچه

نخست دجال چیست؟ دجال برای بار اول در کتاب انجیل(عهد جدید امده) در بخش یوحنا.

دجال دشمن مسیح است یا کسی که ضد مسیح بوده. این اثر وام کرده از دجال عهد عتیق توسط نیچه نخست بار در سال هزار هشتصد و نود پنج بچاپ رسید.

البته کتاب دجال هفتاد قبل در سال هزار هشتصد و هشتاد و هشت نوشته شده بود اما بدلیل خاص بودن و بحث برانگیز بود محتوا که به اتفاق کتاب اینک انسان عقب بیفتدد.کتاب دجال را در ترجمه های انگلیسی صد مسیح برگردانده اند.

 و هدف نویسنده برای یک نگرش جدید و دید مجدد بجهان و از نو خواندت است و به تعبیری از نو سنجیدن کلیه ارزشهای که قرنها ایشان را حقیقت مطلق می دانستیم و باور داشیتم.

نویسنده مسیح را یک تهدید در برابر تفکر ابر انسانی خود می شناسد و شکست در برابر ایشان را نابودی و روال ادمی می شناسد.

 کتاب دجال اثر فریدریش نیچه  نخست بار در ایران توسطعبدالعلی دست غیب در انتشارات یاشار در سال هزار سیصد پنجاه و دو بچاپ رسید.

برای خرید کتاب دجال اینجا کلیک نمایید و برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید.