دانلود کتاب فرزانه گوشه نشین اثر لوبسانگ رامپا

کتاب حاضر با چند ترجمه در ایران بچاپ رسیده یکی فرزانه گوشه نشین و دیگری فرزانه تبتی و دیگری راهبه تبتی که هر سه رمان فلسفی و روانشناختی لوبسانگ رامپا میباشد .

که بسیار مورد پیسند علاقه مندان مکتب و سبک رامپا میباشد.

و اما ماجرای رمان پیراموت یک فرزانه پیر است که در ایام قدیم هنگامی که جوان بوده بدست ارتش چین به اسارت در امده و طی این ایام بسیار مورد شکنجه و ازار قرار میگیرد به نوعیی که چشمان خود را ار دست میدهد.

حال که یک پیرمرد راهب است توسط یک گروهی به اسم نگهبانان کره زمین راهب را به یک سفینه فضایی انتقال میدهند.

تا ایشان رابط و گزارشگر اطلاعاتی باشد از گذشته زمین به فردی به نام رامپا تا مردم جهان را از خطر نابودی زمین در اینده اگاه و مطلع سازند

 

 

 دانلود کتاب فرزانه گوشه نشین