دانلود کتاب اندیشه های طالبوف تبریزی اثر فریدون آدمیت

 این رساله فصلی است از تاریخ اندیشه های جدید اجتماعی و سیاسی ایران

تحقیق من در تاریخ افکار اجتماعی و سیاسی قرن گذشته که در چند کتاب انتشار بافته و باایدئولوژِی نهضت مشروطیت تمام می شود. بر رویهم چند جهت مشخص دارد:

بررسی اندیشه های متفکران اجتماعی بطور اخص.شناخت شیوه تفکر کلی روشن اندیشان و نوآوران افکتر.تحول فکر سیاسی درون نظام کهن. و ریشه های فکری حرکت مشروطه خواهی
در جهت اول به شخصیت فردی و تاثیرش در عقاید و ارای هر نویسنده اجتماعی.نگرشی کلی و سرچشمه افکار او.تحول آن در گذشت زمان و خاصه به رابطه افکار با مسائل اجتماعی و سیاسی زمانه توجه داده ام. در جهت دوم سعی کردم که ترکیب کلی از رگه های مشترک عقاید متفکران و نویسندگان اجتماعی را بدست دهم. انانکه ترجمان جریانهای فکری جدید بودند و به طرد ابهامات ذهنی و تاریک اندیشی برخاستند. تاکیدم براین بود که اندیشه های در عین اینکه افریده ذهن ادمی است زاده جامعه است.

گرچه عامل تبدل افکار در سرتاسر جامعه های مشرق زمین تماس با مغرب بوده است.اما تحول جامعه ها تحت تاثیر همان افکار انکار ناپذیر است.در جهت سوم سیر تحول فکر سیاسی را درون نظام حاکم شناساندم نظامی که تحت تاثیر فشار حوادث .شکستهای نظامی و سیاسی.ناتوانی اقتصادی در برابر تعرض و سلطه مغرب زمین.گرفتار بحران گشت و هستی اش از درون موذد تهدید قرار گرفت.
بحرانی که در نوشته های اهل دولت و حتی عاملان محافظه کار آن نیک جلوه می کند.
و بخش بسیار مهمی از مدونات انتقاد اجتماعی و سیاسی را می سارند.
در جهت چهارم همان اندازه به تحلیل نظری از فلسفه سیاسی مشروطی پرداختم که خواستم تعارض تعقل اجتماعی جدید را با بنیادهای سیاسی کهن در جامعه متحول بازنمایم.

 

خرید کتاب اندیشه های طالبوف تبریزی اثر فریدون آدمیت نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 اما کار مورخ فلسفی به اینجا پیایان نمی یابد.پس از غور و بررسی همه ان جهات مختلف باید ترکیب منسجمی از مجموع آن عقاید و آراء و جریان های فکری به دست بدهد.

اگر از اصل انسجام پذیر باشند.از اینرو آنرا در وجه شرطی اوردم

 

دانلود کتاب اندیشه های طالبوف تبریزی