دانلود کتاب تاریخ منطق اثر آ. ماکوولسکی

 

 وقتی سخن از تاریخ منطق به میان می آید پرسشی بدین مضمون به ذهن متبادر می شود که آیا به راستی میتوان از رشد تاریخی منطق سخن گفت.
عده ای چنین می اندیشند که منطق برخلاف رشته های دیگر در طول تاریخ با تکامل قرین نبوده است.
چنانچه کانت عقیده داشت که در طول دو هزار سالی که از تولد ارسطو گذشته منطق از جای نجنبیده و برجای باقی مانده است.
در آغاز قرن نوزدهم دانشمند روسی به نام ا.آ.بوبروف از این اندیشه دفاع میکرد که تا کنون تنها یک نطام منطقی در خور توجه پدید آمده و آن نظام ارسوزیی است. فرزانه مذکور عقیده داشت که منطق ارسطویی اکنون دیگر کهنه شده است بی انکه منطق نوتری به جای آن نشیند.

 پژوهندگان دیگر آراء مشابه ای را عرضه داشتند که انسان پس از خواندن انها بر صحت تحلیل انگلس گواهی می دهد. وی می نویسد: اندیشه نظری هر دوران و در نتیجه اندیشه دوران ما محصولی تاریخی به شمار می اید که در ازمنه گوناگون اشکالی شدیدا متفاوت دارد. بنابراین علم تفکر مانند هر دانش دیگر دانشی تاریخی است که رشد تاریخی اندیشه بشری را شامل می شود.
نظریه قوانین تفکر به هیچ تاویل بدانسان که عقل عامی از واژه منطق استنباط می کند حقیقت جاودانه ی نیست که یکبار برای همیشه مکشوف شود.
چنانچه منطق صوری خود از زمان ارسطو تا کنون عرصه مناقشات سخنی بوده است.
شناخت فرایندی تاریخی است که از مراحل غیر شناختی به مرحله دانش حرکت می کند و دانشی که منطق نام دارد ملازم با مجموعه شناختهای علمی به پیش می تازد.
اشکال منطقی مقوله ها و قوانین اندیشه در فرایند پرایتک اجتماعی پدیدار می شوند.
این امور انعکاس دنیایی عینی هستند که در حرکت جاودانه است

برای خرید کتاب تاریخ منطق اثر آ. ماکوولسکی نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان کتاب تاریخ منطق به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 

 

 

دانلود کتاب تاریخ منطق