دانلود کتاب عصر خرد : فلاسفه قرن هفدهم اثر استوارت همپشیر

 فلسفه فعالیت مداوم ذهن انسانست و تقسیمات میان ادوار تاریخی همیشه تا اندازه ای من عندی و غیر واقعی هستند.اما مرحله ا که با گالیله اغاز و به لایب نیتس ختم میشود وحدت مشخصی دارد.این مرحله دوران مهم سازنده فلسفه جدید است.
اعتلای علوم فیزیکی و انحطاط تدریجی و تقریبا نهایی تصورات قرون وسطایی را درباره معرفت که بر بنیاد روشهای ارسطویی قرار گرفته است اعلام مارد.در سر تاسر قرن شانزدهم عقل بشر در ساحات مختلف مضوعات متعدد ازادی خود را از سلطه روشهای اصحاب مدرسه درباره تفکر اعلام دشاته و با ان بمبارزه برخاسته است.
اما در قرن شانزدهم شوه-اسلوب که ذهن انسان می پیمود و طریقه ایکه افکار خود را با ان بیان مکرد.

 هنوز متعلق بدنیای قدیم بود نه دنیا ما حتی از خوانن اثار ماکیاولی.اراسموس و مونتنی.چنانکه امروز به نظر میرسد.انسان همواره نوعی غرابت حس می کند که بین ما و انان دیواری بوجود میاورد.
اقتدار و مراجعه دایم انان به حجت یونان قدیم برای ما غیر طبیعی است.
ادراک انان از لفظ و شیوه ایشان در برهان شیوه ما نیست.
از همه اینها مهمتر انکه زبانها مل هنز بهیچ یک از اشکالیکه برای ما مانوس هستند بمنزله الات طبیعی فکر منتزع خد را مستقر نکره بودند.

 

برای خرید کتاب عصر خرد : فلاسفه قرن هفدهم اثر استوارت همپشیر نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید.و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید

 

 

 

دانلود کتاب عصر خرد