کتاب شعر پویه که به دست فریدون توللی نوشته شده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. و توفیق او در سعر گفتن به موجب این شعرهاست.شاعر توللی در سرودن شعر عاشقانه به روش جدید و روزگاری پیشرو و نظریات پرداز بوده‌ می باشد و در این خصوص سهم زیادی داشته است. کتاب شعر توللی به صورت عمده شعری عاشقانه و رمانتیک و احساساتی می باشد با دید و نظر و کلمات و ترکیب‌های فریب دهنده ی خوشاهنگ که با گفتن شاعرانه ی حس فردی و بسیار زیاد از هر چیز از کامجویی‌های جسمانی حرف به عمل می آورد.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب شعر پویه تماس بگیرید

دانلود کتاب شعر پویه