کتاب خورشید در زنجیر عشق که به دست زهرا خوش نظر نوشته شده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. و خورشید به زمین که نه که به سیاه چال های ظلم و ستم عباسی هبوط کرده بود.و چه بگویم که با ناباوری دیدم که خورشید را به زنجیر کشیده اند.و تازیانه های ستم بود که بر تن نور نقش عشق می کشید.کتاب خورشید در زنجیر عشق و بعد از صادق آل محمد صلی الله علیه و آله و لوای هدایت بشری به دستهای پر توان و ملکوتی فرزند گرامی او باد. امام موسی الکاظم علیه السلام سپرده شد. رمه های گریز پای امت محمدی را و در گردش دوران دیدم که از ظلمتکده ی سیاه زندان هارون نور به آسمان بال خواهد کشید.و موسی علیه السلام و پرچمدار سبز عشق و هدایت خواهد کرد.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب خورشید در زنجیر عشق تماس بگیرید

دانلود کتاب خورشید در زنجیر عشق