کتاب بیعانه عشق که توسط فرهاد عطار حمیدی لنگرودی نوشته شده و با زبان فارسی می باشد و تعداد صفحات صد و بیست و شش است. در سال هزار و سیصد و هفتاد و نه به موجب پیشنهادات علی فرامرزی دبیر هنر تصمیم گرفته و مقداری از یاداشتهای زمان جوانی خود را بانضمام ادبیات چند از سروده های سالهای آخر دفتری تحت عنوان جمع آوری نموده است که به دست آن هنرمند گرامی به سبب تحریر در آمده است. به دید این نوشته یک اثر هنری ارزشمند است.از دوران بسیاری می باشد که آشنایان کوی شعر و ادب مرا تشویق و ترغیب نموده است و که کتابی از نمونه جمع شده از سروده هایم را تدوین می نمایم.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب بیعانه عشق تماس بگیرید

دانلود کتاب بیعانه عشق

 

برگرفته از سایت مای بوک