کتاب چشم های سرخ ماهی ها که توسط زهرا خوش نظر نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است. درست می باشد که در همه ی چیزها و ذره های موجود در هستی عشق پنهان شده است . رودخانه به ذوق دیدن و ملاقات با دریا مستانه می رود و از قلب کوه به دامن دشت ریخته می شود. و با رقص و شادی و خروشان از پیچ و خمهای دره ها گذر می کند . و صدای رود آوای مستانه ی عشق می باشد که به ذوق دریا می سراید و به جلو حرکت می کند.و فقط وقتی که به دریا راه پیدا می کند آرام می شود. و شفافی خود را با موجهای دریا یکدست می کند و می آمیزد. تا آن جا که تو نخواهی فهمید که این رود می باشد که این گونه در دل دریا آرام خفته است و یا آنکه آیا دریا است که از ذوق چنگ بر زلف در هم ریخته ی رود زده است . که هر دوی آنها مست و نا آرام در بغل همدیگر خوابیده اند و با همدیگر یکی شده اند . و هر کدام در گوش دیگری آوای عاشقانه ی خود را ترنم می نماید. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب چشم های سرخ ماهی ها تماس بگیرید.

دانلود کتاب چشم های سرخ ماهی ها