کتاب فردای دیروزین که توسط احمد یاسین نوشته شده است.که دارای شصت و هفت صفحه می باشد.و به دست نشر انجمن هنر و ادبیات افغانستان و در سال هزار و سیصد و هفتاد و نه به چاپ رسیده است.دومین شعرهای انتخاب شده ی فرخاری می باشد که با مقدمات زیر عنوان لحظه هایی با اشراق و شهود شاعر فرخار به دست استاد واصف باختری نوشته شده بوده شروع می شود که نگاشتن دیگری به دست استادان عضو بوده در کمیسیون تحقیقات و چاپ آثار و انجمن هنر وادبیات افغانستان را به ادامه دارد . این نمونه جمع شده همچنان مثل مجموعه ی پیش شاعر برگرفته از نمونه هایی می باشد از اشعار خوانده شده او در قالبهای قدیمی شعر دری و کالبدهای نیمایی است.اثر فردای دیروزین در تابستان هزار و سیصد و هفتاد و نه هجری خورشیدی به دست انجمن هنر و ادبیات کشور افغانستان به تیراژ هزار نمونه داخل تهران منتشر شده است.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب فردای دیروزین تماس بگیرید.

دانلود کتاب فردای دیروزین