کتاب گزیده دیوان اشعار ملک الشعرای بهار که توسط محمدتقی بهار نوشته شده است.که دارای پنجاه و شش صفحه می باشد. شاعر و نگارنده ی معروف محمدتقی بهار در شانزدهم آبان هزار و دویست و شصت و پنج هجری شمسی داخل مشهد به دنیا آمده است. پدر وی میرزا محمدکاظم صبوری ملک‌الشعرای آستان قدس رضوی در دوران ناصرالدین شاه بود.رتبه ای که بعد از فوت پدر به امر مظفرالدین شاه به بهار رسید. نیاکان پدری بهار خویش را از نسل میرزا احمد صبور کاشانی سراینده ی قصیده‌ مشهور دوره ی فتحعلی شاه دانسته و به این سبب پدر بهار شهرت و لقب صبوری را گرفته است. مادر او از يك خانواده ی گرجی كه در زمان عباس ميرزا به ايران کوچ نموده بودند. مادرش همچنان همانند پدر دارای سواد و شعر و تفکرر فراوان بود. ایران بعد از حافظ شاعری مثل ملک الشعرا بهار به خود ندیده و نخواهد دید. بزرگان فن ادب اعتقاد دارند که بعد از حافظ یعنی به طور تقریبی از هفت قرن قبل تا حال حاضر شاعری به زبردستی و قدرت و بزرگی و مقام ادبی استاد بهار داخل ایران به وجود نیامده است. بهار در بین شاعران پر آوازه ای چون جامی و هاتف و صبا و سروش و قاآنی و مانند آنها که در قرون آخر تشکیل شده اند همانند خورشید نورانی بودند. برای خرید کتاب گزیده دیوان اشعار ملک الشعرای بهار به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب گزیده دیوان اشعار ملک الشعرای بهار