کتاب مزاج ده رتبه شد که توسط محمود درگاهی نوشته شده است.که دارای سیصد و چهل دو صفحه می باشد. این کتاب درمورد اشعار و تفکرات حافظ با نظری به حافظ شناسی معاصر می باشد.نویسنده ی مشهور و سرشناس محمود درگاهی در سال هزار و سیصد و سی و شش در شهر زنجان به دنیا آمده است.او از نگارنده های معروف ایرانی و استاد گروه ادبیات فارسی دانشکده ی زنجان می باشد. او یکی از اشخاصی می باشد که دکترای ادبیات فارسی را در سال هزار و سیصد و هفتاد و یک با ارائه دادن رساله‌ای تحت عنوان نظرات و دیدگاه‌های انتقادات ادبی داخل ایران به راهنمایی عبدالحسین زرین‌کوب از دانشگاه تهران کسب نمود . آثار او از جمله حافظ و الهیات رندی و در بیشه اندیشه‌ها و آیات مثنوی و رسول آفتاب و سرود بیداری و طلایه دار طریقت و نقد شعر در ایران و هرمنوتیک و حافظ مزاج دهر بته و شعر و اندیشه حافظ با نگاهی به حافظ شناسی معاصر و برگهایی از متون نظم و نثر کهن و معاصر قابل ذکر است. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب مزاج دهر تبه شد تماس بگیرید.

دانلود کتاب مزاج ده رتبه شد