کتاب دیوان والیه قاجار که توسط حسن جهان خانم والیه قاجار نوشته شده است.که دارای هشتاد و دو صفحه می باشد.حسن جهان خانم شاهزاده قاجار یکی از دختران فتحعلی شاه قاجار بود. او چندین دفعه به صورت مستقل حاکمیت کردستان را بر دست داشت و از کمترین بانوانی بود که در زمانه ی قاجار به تخت حکومت نشست. حسن جهان خانم دختر بیست و یکم فتحعلی شاه و مادرش سنبل باجی از زنان مورد علاقه و قابل احترام دربار فتحعلی شاه بود. او در سال هزار و دویست و سی و دو هجری قمری با خسرو خان اردلان عروسی کرد . این تاهل با خواسته ی امان الله خان اردلان پدر خسرو خان انجام گرفت. که در این اندیشه بود که با به وجود آوردن بستگی بخصوص و ویژه به خاندان سلطنتی دست دشمنان خود را از حاکمیت کردستان کوتاه نماید. بعد از گذشت چهار سال خسرو خان با دختر دایی خویش ماه شرف خانم ازدواج نمود. بعد از فوت کردن خسرو خان در سال هزار و دویست و پنجاه پسر بزرگش با نام رضاقلی خان از دختر فتحعلی شاه حسن جهان خانم به سلطنت رسید و برای آنکه ده سال زیادتر نداشت مادر وی سلطنت و امور به دستش بود. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب دیوان والیه قاجار تماس بگیرید.

دانلود کتاب دیوان والیه قاجار