کتاب به دام افکندن شاهباز سفید که توسط شاپور احمدی نوشته شده است.که دارای دویست و بیست و سه صفحه می باشد. این نوشته نمونه جمع آوری شده از شعرهای چینی است که به زبان فارسی ترجمه شده می باشد.لی بو در زمانی زندگی می کرده که در تاریخ چین به دوره ی تانگ بزرگ در هشتصد و پنج و هفتصد و پنج میلادی معروف شده است. داخل این قرن هنرها به خصوص اشعاد بسیار خوب نمایان شدند. پیش درآمد این معروفیت دورانی شروع گشت که در ششصد و هشتاد دستگاه امپراتوری هم اکنون شعر سرایدن را به آزمون جین شی اضافه نمود. جین شی نمونه جمع آوری شده از آزمونها می باشد که به صورت کاملا نهان تمامی افراد به آن دسترسی داشتند. اشخاصی که از این امتحان و آزمون پیروز بیرون آمده اند و جایگاه و مقام ارجمند داخل دیوان کشوری پیدا می کردند . هم اکنون گفتنی می باشد که با گذاشتن شعرسرایی داخل این آزمونها و علاقه داشتن به شاعری بیش از قبل در چین همگانی شد. شعر سنتی درباری پایتخت در چانگ آن نشاط و هیجان را گرفت و با جانی آزاد و خلق کننده سر بر کشید. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب به دام افکندن شاهباز سفید تماس بگیرید.

دانلود کتاب به دام افکندن شاهباز سفید