اسکار واید را بخاطر نمایش نامه های مشهور و رمانش بسیاری می شناسند اما او بیشتر و پیشتر از داستان و نمایش نامه یک شاعر بزرگ است. که کلیه آثارش به زبانهای دنیا ترجمه شده استشعرهای این نویسنده بزرگ بسیار طرفدار داشته و یکی از ارزنده ترین انها مجموعه کتاب ناله‌های زندان ردینگ میباشد.و هوشنگ ایرانی این شعر را بفارسی برگردانده است.

نکته جالب اینکه هنگامی که این دفتر شعر در ایرلند بچاپ رسید ابتدا مورد انتقادات برخی منتقدین قرار گرفت.اما با گذشت چند سال همان منتقدین طرفدار همین شعر صادقانه و بقول انها ابتدایی شدن

در ایران کتاب های اسکار وایلد طرفدار بسیاری داشته و تمامی آثار ترجمه شده و نمایشنامه های به اجرا رفته و بسیار مورد توجه قرار گرفته است.کتاب ناله های زندان ردینگ یک شاهکار ادبی است که بصورت شعر بیان شده است.

 

دانلود کتاب ناله هایی از زندان ری دینگ اثر اسکار واید