دانلود  کتاب دیوان حکیم سوزنی سمرقندی

کتاب حاضر کاملترین نسخه از اشعار حکیم سوزنی سمرقندی است تصحیح و مقدمه و شرح احوال و فهرست لغات و ترکیبات  و جایها با معانی و تفسیر از دکتر ناصرالدین شاه حسینی چاپ سال هزار سیصد سی هشت از انتشارات امیر کبیر. که تنها نسخه کامل سوزنی سمرقندی همراه با هزلیات ایشان است. همانطور که میدانید این شلعر بزرگ استاد چیره دست در سرودن اشعار طنز.هجو و بخصوص هزل بوده است.که در این دیوان کاملترین اشعار ایشان گرداوری شده است.

 

 

و این کلیات که در برگیرنده اشعار ناب شاعر بزرگ سده 6 هجری است در یک دیوان کامل جمع اوری شده.نام دیگر سمرقندی را تاج الشعرا می شناسند. و ایشان با شاعران بزرگ دیگری چون امیز معزی و ادیب صابر و انوری و سنایی هم عصر بوده است.ایشان زبان تند و گزنده و انتقاد پذیر و البته هجوگو و به نوعی تند کلام بوده و در بیان کلمات به ظاهر زشتی که در عامه وجود دارد اما در مکتوبات خیر شک و پروایی نداشته و در نظم و نثر خود بکار برده است.اگرچه در کل اشعار او این هزل و هجو وجود دارد اما برخی می گویند در اخرین سالهای خود به نوعی استغفار نموده که البته از کسی که چنین مغز فکری در سرودن چنین اشعاری داشته بسیار بعید است

 

دانلود دیوان حکیم سوزنی سمرقندی