دانلود کتاب شرح احوال، آثار و دوبیتی های باباطاهر عریان

 نام بابا طاهر عریان همدانی در اکثر تدکره های معتبر شرقی و کتب تراجم ایرانی و نیز در مقالات بعضی از مستشرقین خارجی بطور اجمال و یا بر سبیل احتمال ذکر شده . ولی بطور قطع معلوم نیست که این سالک طریق درچه تاریخی بدنیا امده و زادگاهش همدان و نواحی آن بوده یا در جای دیگر چشم بجهان گشوده است.

و همچنین روشن نیست که دوران طفولیت او چگونه و در اوای تربیت چه کسی سپری شده و تحصیلات مقدماتی را در کجا و نزد که اموخته؟ ایا از زمان کودکی و صباوت در همدان بوده و یا در ایام شباب بدین شهر امده شهرنشین بوده؟

یا الوند را ماوای خود قرار داده و در شرح احوالش نوشته نشده که اساتید علوم شریعتی وی و یا پیرو راهنمای طریقتی او چه کسانی بوده اند و انمقدار شرح حالی هم که بطور اجمال از کتب تراجم و تدکره ها بدست می اید اکثر مشابه باهم و در برخی موارد مخالف با یکدیگر و احیانا افسانه و اروگاهب اغراق امیز می رسد

 

 

 

 

 

 

دانلود کتاب شرح احوال، آثار و دوبیتی های باباطاهر عریان