دانلود کتاب ترانه های ملی ایران

 

مجموعه ای که پیش روی دارید.تلاشی است در جهت معرفی بیشتر جلوه هایی از آفرینش های ذوقی و هنری قوم ایرانی.

آنچه در اوراق این دفتر می خوانید زائیده اندیشه و ذوق انسانی انست که در این آب و خاک.فراز و نشیب های اریخی حیرت انگیز را در طول قرون دیده اند و شنیده اند و غم ها و شادی های انها در جلوه های خیال انگیز و گاه بی مانند هنری بازتاب یافته است.

مردم ما از این جلوه ها که نیجه جارب فردی و جمعی انهاست.هیچگاه جدا نبوده اند و نمی توانند باشند.تاریخ حکایت از این دارد که قوم ایرنی هر عارضه فرهنگی.اعم از سیاسی.مذهبی و اجتماعی را که چه با جبر و چه با اختیار پذیرفته در خود فرهنگ خود استحاله ای خاص بخشیده و عناصر ذهنی و فلسفی دلخواه خود را در ان نفوذ داده است.بدین ترتیب صور گوناگون ترانه های ملی.تبلور اندیشه ها و تجارب قوم ایرانی است.

ترانه ایرانی که از سوی ادبا اصطلاح تامل برانگیز ترانه عامیانه را پذیرفته است.همچون توده عوام این سرزمین.زندگی غم انگیز اما سرسختانه ای را بدوش خود کشیده است.

در لابلای مباحث این کتاب بازهم خواهیم خواند که چگونه ترانه عامیانه با تحقیر و دهن کجی های متنوع روبرو بوده است.

 

با اینهمه ترانه که در سطوح بالا جائی نداشته در اغوش پر مهر لایه های پایین اجتماع محبوب القلوب بوده و بقول شمس قیس رازی برایش جان می داده اند.و بدین گوته است که می بینیم ترانه.رنجنامه سوز و سازها و غم و شادیهای مردم ستمکشیده سرزمین ماست.

مولف این کتاب پناهی سمنانی  در این مجموعه اگر توانسته باشد گوشه هایی از دستاوردهای مشتاقانی را که بمدد دست و اندیشه خود در شکل بخشیدن باین جلوه های فرهنگی تلاش ورزیده اند.بدرستی منعکس سازد اجر خود را دریافت دشته است.

 

 

دانلود کتاب ترانه های ملی ایران