دانلود کتاب شاهنامه کلاله خاور پنج جلدی

 

شاهنامه فردوسی شاهکار ادبیات کل تاریخ جهان است که نه تنها در ایران بلکه فردوسی را کل جهان می شناسند.شاهنامه بود که زبان فارسی باقی ماند. شاهنامه بود که افسانه و قصه و حکایات باقی ماند.

شاهنامه بزرگترین کتاب ادبی کل تاریخ است( دیدگاه این حقیرو البته دیدگاه بسیاری) در ایران سالهاست که شاهنامه با تصحیح و کوشش بزرگان ادب و نشر ایران زمین بچاپ می رسد. پیش از قرن حاضر بصورت نسخه های دست نویس دست به دست می شد و با اختراع چاپ و چاپ سنگی نسخه بسیاری از شاهنامه نشر یافت.شاهنامه های معروفی چون شاهنامه چاپ بمبی.شاهنامه نسخه امیر بهادر.شاهنامه بایسنغری وشاهنامه امیرکبیر و شاهنامه مسکو و دها نوع چاپ دیگر که تا کنون زحمات گرداوری و تنظیم و تصحیح ادامه دارد. در میان این نسخه های شاهنامه براستی شاهنامه کلاله خاور که در اصل به نام ناشرش مشهور شده به چشم میخورد

شاهنامه کلاله خاور به کوشش مرحوم محمد رمضانی که از سال هزار سیصد و دو شروع به فعالیت در زمینه نشر کتاب نمود با عنوان انتشارات شرق که در سال هزار و سیصد و نه یعنی هفت سال بعد نامش به کلاله خاور تغییر یافت و چه کتب ارزنده ای را به چاپ رسانید. یکی از همین کتب ارزنده مجموعه شاهنامه کلاله خاور در سال هزار و سیصد و دوازده بود که حاجی محمد رمضانی با مقابله نسخه های متعددی چون شاهنامه چاپ کلکته گرداورنده ترنرما کان انگلیسی و چاپ پاریس گرداورنده ژان مهل فرانسوی.چاپ لیدن هلند گرداورنده وولرس آلمانی.چاپ طهران گرداورنده حاجی عبدالحمد .چاپ بمبئی اولیاء سمیع و نسخه خطی بسیار کهنه و قدیمی تصحیح و طبع گردیده است.
و کتاب حاضر که پیشرو شماست از روس نسخه اصلی چاپ کلاله خاور سال 1312 در سال 1363 در 5 پنج مجلد بازچاپ گردیده است.

 

برای خرید کتاب شاهنامه کلاله خاور نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان کتاب شاهنامه کلاله خاور به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 

 

 

دانلود کتاب شاهنامه کلاله خاور جلد اول

دانلود کتاب شاهنامه کلاله خاور جلد دوم

دانلود کتاب شاهنامه کلاله خاور جلد سوم

دانلود کتاب شاهنامه کلاله خاور جلد چهارم

دانلود کتاب شاهنامه کلاله خاور جلد پنجم