کتاب سوئیس پیاژه که به دست علی عابدی نوشته شده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. متون فوق در پی ردیابی و ارزش این اعتقاد و استنباط پیاژه در چهارچوب معانی خود بین بینی و میان واگراییِ مکتب ژنتیک پیاژه و احساس کهتریِ آدلری و مکانیزم های دفاعی در رویکردهای تفکرات پویشی و دست به بازخوانی این معنی ها در هر دو گستره فردی روانشناختی و اجتماعی آنها زده است. اجتماع چند گروهی کشور سوئیس در نیمه اول قرن بیستم و همچنان دهه های انتهایی آن که نوع ها عصبیت ها و برتری جویی های ملی و نژادی و قومی تنش ها و جنگ های خونین کرده بود.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب سوئیس پیاژه تماس بگیرید

دانلود کتاب سوئیس پیاژه