کتاب سفر به سرزمین ناشناخته که به دست زلیخا خواجه وند نوشته شده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. نخستین موضوع بسیار مهم که می بایست بهتون گفته شود این است که خود را دست کم نگیر ید.برای آنکه که تو یک خالق خدایی می باشی و خواهی توانست در سرنوشتت زندگیت معجزه خواهی کن.معجزه سلمتی و معجزه ثروت و معجزه محبوبیت و معجزه سفر به کشورهای خارجی هر چیزی که خواهان آن باشی تمام موارد در این اثر می باشد و ذهن خلاقت می بایست کوشش کند تا تو به هرچه که می خواهی برسی.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب سفر به سرزمین ناشناخته تماس بگیرید

دانلود کتاب سفر به سرزمین ناشناخته